Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Rosina
Obec
Rosina

Jednota dôchodcov

          Jednota dôchodcov na Slovensku

 Základná organizácia Rosina 

 

Z histórie                                                         

Základná organizácia JDS Rosina bola založená na ustanovujúcej schôdzi dňa 6.3.2008 s počtom členov 92. Významnú pomoc pri zakladaní mala p. Muščíková z Okresnej organizácie JDS Žilina.

Bol zvolený osem členný výbor a trojčlenná revízna komisia. Prvou predsedníčkou organizácie bola zvolená p. Mária Holešová st., ktorá túto funkciu zastávala do roku 2012. Od roku 2012 ju na tomto poste vystriedala p. Anna Príšťová, ktorá túto funkciu zastávala do roku 2022.

Na výročnej členskej schôdzi dňa 31.3.2022 bol zvolený nový výbor ZO JDS Rosina a predsedníčkou bola zvolená p. Anna Šemlová.

 

 

Výbor ZO JDS Rosina, ktorý bol zvolený na VČS dňa 31.3.2022 v počte členov sedem a traja členovia revíznej komisie, v takomto zložení pracuje do dnešného dňa.

Zloženie výboru ZO JDS

predsedníčka                                p. Anna Šemlová

podpredsedníčka                          p. Helena Jurčacková  Bc.

tajomníčka                                   p. Eva Vyšná   Mgr.

hospodárka                                  p. Valéria Hodásová

evidencia členov                          p. Mária Vrabcová

kultúrna referentka                     p. Eva Štachová

športový referent                        p. Jozef Chovan

 

Revízna komisia ZO JDS

predsedníčka                              p. Anna Vitosová

členka                                        p. Mária Dubovcová

členka                                        p. Elena Kováčová

 

Členovia výboru sa schádzajú pravidelne na zasadnutiach každú prvú stredu v mesiaci a ak je potrebné aj častejšie mimo určeného  termínu.

Na svojich zasadnutiach pripravujú pre svojich členov podujatia a aktivity v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti v zmysle Plánu práce schváleného na VČS.

Zároveň sa podieľajú aj malým pričinením na rôznych podujatiach organizovaných obcou.

 

Aj touto cestou pozývame všetkých dôchodcov, aby rozšírili naše rady.

Čerstvých aby omladili naše spoločenstvo, ale aj tých starších, ktorý ešte váhajú, aby nám priniesli nové postrehy, nápady a životné poznania. Potešíme sa každému novému nápadu, ktorý obohatí našu činnosť.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u p. Márie Vrabcovej  č.t.0907 203 303 alebo u p. Anny Šemlovej č.t. 0907 875 708.

K prihláške je potrebné priložiť fotografiu 3,5 cm x 2,5 cm  a poplatok 6,00 €.

/  3,00 € je členský poplatok z ktorého sa odvádza na Okresnú organizáciu JDS Žilina 1,50 € a 3,00 € si dávame každý člen ako dar/.

Všetky podujatia a aktivity pre členov ZO JDS budú včas oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu a vyvesené na oznamoch JDS / na predajni COOP Jednota/ a na úradných tabuliach Obce Rosina.

 

  Správa o činnosti ZO JDS Rosina za rok 2023

 

Krátke zhodnotenie  činnosti našej organizácie za uplynulý rok.

Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku  hneď v januári sa začal zaoberať plánom akcií na rok 2023 a zabezpečovať ich plnenie.

Pre členov boli zabezpečené tri jednodňové výlety železničnou dopravou  - Vysoké Tatry-Hrebienok, Trenčín – záhradkársky veľtrh a Trnava-prehliadka historického centra.

Podľa plánu akcií sme zorganizovali dva autobusové zájazdy - v mesiaci jún na južnú Moravu, kde sme navštívili Vizovice, Buchlovice, Velehrad a kúpeľné mestečko Luhačovice  a v októbri na tradičné poľské trhy v Jablonke spojené s prehliadkou Oravského hlineného betlehemu v Trstenej.

V mesiaci apríl sme sa zúčastnili otvorenia  turistickej sezóny na Lietavskom hrade a na spomienkovom pietnom akte pri pamätníku hromadne popravených bojovníkov proti fašizmu  v mestskej časti Žilina -Chrát.

V tomto mesiaci  tiež sa naši členovia  vo väčšom počte  zúčastnili  akcie ku Dňu Zeme pri jarnom upratovaní našej obce.

V mesiaci máj sme sa zúčastnili benefičného koncertu v Dome odborov Žilina a  chrámového koncertu v našej obci.

V mesiaci júl sme pripravili pre členov príjemné posedenie v prírode spojené s varením gulášu.

Okresná organizácia pridelila na tento rok našej ZO deväť poukazov na rehabilitačno-liečebný pobyt v kúpeľoch s príspevkom štátu.

Okrem tých poukazov sme využili aj ponuku pre seniorov z Kúpeľov Turčianske Teplice a zabezpečili  sme 14 poukazov a  z kúpeľov Lúčky 22 poukazov na šesťdňový zvýhodnený pobyt pre našich členov.

Okrem akcii poriadaných našou organizáciu sme sa zúčastnili aj Okresných športových hier JDS v Lietavskej Svinnej a Krajských športových hier JDS na Oraviciach.

Vo väčšom počte sa naši členovi a zúčastnili aj akcií poriadaný obecným úradom ako „Deň matiek“, „Stavanie mája“, „Memoriál Karola Škvarnu“, „Mesiac úcty k starším“.

Svoju tohtoročnú činnosť sme ukončili slávnostným posedením, na ktorom sme odovzdali vyznamenanie III. stupňa  jednému členovi, vyznamenanie  II. stupňa dvom členom našej organizácie a dvadsaťdeväť členov sme si uctili malým darčekom pri príležitosti ich životného jubilea.

Výbor ZO JDS sa touto cestou chce veľmi srdečne poďakovať všetkým pracovníkom obecného úradu, osobitne starostovi obce Ing. Jozefovi Machynovi, za ich výbornú komunikáciu, spoluprácu, podporu a ústretovosť.

                           

                                                                                           Výbor ZO JDS Rosina

 

 

            Jednota  dôchodcov  na  Slovensku

 Základná organizácia Rosina

                                                          

Plán práce ZO JDS Rosina na rok 2024   

 

Zasadnutie výboru sa bude konať každú prvú stredu v mesiaci o 15,30 hod., kde budú prerokovávané aktuálne akcie v danom mesiaci. Na zasadnutie výboru môžu prísť aj ostatní členovia s návrhmi a pripomienkami.

 

Termíny zasadnutia výboru : 3.1.2024, 7.2.2024, 6.3.2024, 3.4.2024, 15.5.2024,

                                               5.6.2024, 3.7.2024, 7.8.2024, 4.9.2024, 2.10.2024,

                                                6.11.2024, 4.12.2024

 

Január          -    dokončenie plánu práce na rok 2024 – upresnenie,                    

                          zimná turistická vychádzka Žilina-Chrást, Tatry - Hrebienok

Február        -    výročná členská schôdza JDS, výlet vlakom Košice, Bratislava,

                          Levoča – podľa výberu                                        

Marec          -     usporiadanie výstavy „ Zlaté ruky dôchodcov“, posedenie                     

                           pri zvykoch

Apríl            -     otvorenie turistickej sezóny - Lietavský hrad, spomienka

                           pri pamätníku Žilina – Chrásť, brigáda po dohode s OÚ

Máj              -     turistický výstup na hrad Strečno, liečebno-rekondičné pobyty

                           členov  podľa pridelenia poukazov s OO JDS

Jún               -     športovo – kultúrny deň s varením gulášu, výstava ruží Dolná                   

                           Krupá, liečebno–rekondičný pobyt Lúčky

Júl               -     autobusový výlet – Brno, Nitra, Lednice - podľa záujmu

August        -     krajské športové hry JDS, návšteva kúpaliska /Rajecké Teplice,

                            Turčianske Teplice/, návšteva pamätníka SNP v B.Bystrici

September   -     vinobranie – uskutočniť výber, návšteva kina, divadla

Október       -     senior paráda – OO JDS Žilina, mesiac úcty k starším s OÚ,

                             zájazd Oravice -Poľsko

November   -      slávnostná schôdza, odovzdanie vyznamenaní a uctenie členov-

                                životné jubileá

December    -     adventné stretnutie na MsÚ Žilina, vianočné trhy Rosina

Plán práce  bude  ešte upresnený  po zverejnení akcií poriadaných OO JDS Žilina.

Odsúhlasený členmi výboru ZO JDS

v Rosine 10.1.2024

 

 

Aktivity v roku 2024

 

Kladenie vencov pri pamätníku umučených a zavraždených príslušníkov národného odboja

 

Dňa 15.1.2024 sa dvadsaťdva členov ZO JDS Rosina zúčastnilo kladenia vencov pri pamätníku umučených a zavraždených príslušníkov národného odboja v mestskej časti Žilina - Chrásť za prítomnosti primátora Mesta Žilina a predsedu ZPB.

Uctili sme si pamiatku tých čo bojovali za našu slobodu spojenú s krásnou zimnou prechádzkou

spoločná fotografia

pomník

 

 

 

Jednodňový výlet na Hrebienok s prehliadkou ľadového dómu

 

Dňa 30.1.2024 sa tridsaťdeväť členov zúčastnilo jednodňového výletu na Hrebienok.

Krásne slnečné počasie sme využili na prechádzku v okolí Hrebienka a prezreli sme si ľadový dóm  s monumentálnou stavbou  Londýn – Westminsterské opátstvo, ako pocta k 15. výročiu návštevy Kráľovnej Alžbety II. Na Slovensku vo Vysokých Tatrách.

Ľadový dom 1Ľadový dom 2

 

spločná foto

 

Zlaté ruky rosinských seniorov

Dňa 15.marca 2024 ZO JDS Rosina usporiadala  prvýkrát prezentáciu ukážok z činnosti seniorov vo voľnom čase  „ Zlaté ruky rosinských seniorov „ podujatie sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu za spoluúčasti pracovníkov obecného úradu.

Keď sme rozbiehali túto akciu, bola to len skúška, či sa nám to poradí, či to budeme môcť organizovať aj v ďalších rokoch.

Na našu veľkú radosť si podujatie hneď prvý rok získalo veľa priaznivcov a bol záujem aby sa založila táto tradícia.

Na prezentáciu  prispelo tridsaťštyri účastníkov – takmer všetko ženy, ktoré sa prezentovali s viac ako štyristo  ukážkami krásnych ručných prác, ktoré pozostávali z vyšívaných, háčkovaných, pletených obrusov, vyšívaných obrazov, veľkonočných a vianočných ozdobných predmetov, módnych doplnkov, kvetinové aranžmány, háčkované a pletené hračky, koláčiky, recepty a veľa ďalších ručných prác.

Bola to celá plejáda výrobkov, ktoré si našli svojich obdivovateľov od najmenších až po najstarších.

Našim zámerom bolo prezentovať hlavne tradične ručné práce a ukázať z čoho sa dajú vyrobiť krásne úžitkové či ozdobné predmety.

Potešení sme boli diváckou  účasťou, pretože sa naplnil základný cieľ podujatia – ukázať širšej verejnosti, ako dokážu seniori využívať čas na zaslúženom odpočinku a zároveň   inšpirovať ostatných vrstovníkov, ale aj mladších, k obdobnej činnosti.

Preto vrelá vďaka všetkým čo sa podieľali na tejto akcii.

 

1

23

NATUR-PACK a.s.

Naturpack triedenie odpadov chráni životné prostredie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 8 °C
nedeľa 19. 5. slabý dážď 21/10 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 25/11 °C
utorok 21. 5. polojasno 27/11 °C

Facebook

Projekty EU